Regulamin

§ 1. Warunki ogólne

 1. Biuro Tłumaczeń Gerlang świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Zasady składania zamówień

 1. Zakres i termin realizacji zamówienia ustalone zostają przez Zamawiającego oraz Biuro Tłumaczeń Gerlang osobiście, w formie pisemnej lub za pomocą e-maila, bądź faksu. Biuro Tłumaczeń Gerlang dostarcza Zamawiającemu ofertę z wyceną. Po akceptacji oferty i złożeniu zamówienia Biuro Tłumaczeń Gerlang przystępuje do wykonania usługi tłumaczeniowej.

 2. Zamówienie składa się przez wypełnienie i podpisanie stosownego formularza przez osobę posiadającą prawo do reprezentowania Zamawiającego. Formularz zamówienia tłumaczenia pisemnego i ustnego dostępny jest na naszej stronie internetowej.

 3. Formularz należy przekazać osobiście, przesłać e-mailem (skan) lub faksem.

 4. Stali klienci mogą złożyć zamówienie poprzez potwierdzenie wyceny i szczegółów zlecenia w e-mailu zwrotnym lub telefonicznie.

 5. Biuro Tłumaczeń Gerlang może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Gerlang nie odpowiada za szkody, jakie Zamawiający poniesie z powodu nie przyjęcia zamówienia.

 6. Zabronione jest dostarczanie do Biura Tłumaczeń Gerlang materiałów o treściach bezprawnych, jak również materiałów, do dysponowania którymi Zamawiający nie ma uprawnień.

 7. Biuro Tłumaczeń może podjąć się wykonania usług na innych zasadach niż to jest określone w niniejszym Regulaminie. Odrębne zasady ustalone zostają w drodze indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym w formie umowy.

 8. Biuro Tłumaczeń Gerlang zastrzega sobie prawo zlecenia usług swoim podwykonawcom.

§ 3. Klauzula poufności

Biuro Tłumaczeń Gerlang zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego na potrzeby prawidłowego wykonania zlecenia. Biuro Tłumaczeń Gerlang udostępni informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom i podwykonawcom w celu realizacji zamówienia.

§ 4. Cena usługi

 1. Biuro Tłumaczeń Gerlang dokonuje kalkulacji kwoty wynagrodzenia za usługę w oparciu o cennik usług Gerlang i szczegółowe zasady wynagradzania za poszczególne usługi określone w § 5 i 6.

 2. Wynagrodzenie przedstawiane jest Zamawiającemu wraz z wyceną, którą Zamawiający akceptuje przez podpisanie zamówienia.

 3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT wystawiona przez Biuro Tłumaczeń Gerlang.

 4. Zamawiający upoważnia Biuro Tłumaczeń do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wszelkich płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Dłuższe terminy płatności Biuro Tłumaczeń Gerlang może ustalić z Zamawiającym w drodze indywidualnych uzgodnień

 6. Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT.

§ 5. Tłumaczenia pisemne

 1. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) to 1800 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie tekstu źródłowego. W przypadku dokumentów dostarczonych w formacie uniemożliwiających ich edycję, a tym samym policzenie liczby znaków na stronie, strony ustalają indywidualny sposób rozliczenia.

 2. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie gotowego tłumaczenia.

 3. W przypadku trybu przyspieszonego lub ekspresowego Zamawiający rozumie i akceptuje, iż usługa może być wykonywana przez zespół tłumaczy i korektorów, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii.

 4. W przypadku tłumaczeń powyżej 18 stron rozliczeniowych w ciągu doby stawka określana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.

 5. Do czasu wykonania tłumaczenia nie wlicza się: sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia przyjęcia zlecenia.

 6. Cena tłumaczenia zawiera koszty 1 egzemplarza wydruku.

 7. Cena tłumaczenia pisemnego zwykłego nie obejmuje przygotowania tekstu do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji. Teksty przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji podlegają dodatkowej redakcji, którą Biuro Tłumaczeń Gerlang może wykonać dla Zamawiającego za dodatkową opłatą. W przypadku tekstów przeznaczonych do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Gerlang o tym fakcie.

 8. Uzasadnione reklamacje będą usuwane przez Biuro Tłumaczeń Gerlang nieodpłatnie. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.

 9. Zamawiający ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w każdym momencie. Zamawiający zobowiązany jest jednak do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do tego momentu oraz zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń Gerlang w związku z realizacją zamówienia. Odwołanie realizacji tłumaczenia wymaga formy pisemnej.

§ 6. Tłumaczenia ustne

 1. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny zakończenia tłumaczenia określonych w zamówieniu. Jeżeli faktyczny czas pracy tłumacza przekracza liczbę godzin przewidzianą w zamówieniu, czas pracy tłumacza liczony jest od godziny stawienia się tłumacza do pracy do godziny zwolnienia go przez Zamawiającego z wykonywania tłumaczenia.

 2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina, przy czym minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równe stawce za 3 godziny pracy.

 3. W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równe stawce za 4 godziny pracy.

 4. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych (poza miejscem zamieszkania tłumacza) jednostką rozliczeniową jest blok 8-godzinny. Minimalne dzienne wynagrodzenie za tłumaczenie wyjazdowe jest równe stawce za 8 godzin pracy.

 5. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Zamawiający zobowiązany jest pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.

 6. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako pełna.

 7. W przypadku tłumaczeń, których czas trwania przekracza 8 godzin, wynagrodzenie za kolejne godziny od 9. do 12. równa się stawce za 4 godziny pracy.

 8. W przypadku pracy w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych stawka powiększona jest o 100%.

 9. Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji: a) najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi do 2 dni, b) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi od 3 do 5 dni, c) najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi powyżej 5 dni lub w przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych).

 10. W przypadku odwołania zamówienia w terminie krótszym niż przewidziany w punkcie 9, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości zlecenia. W przypadku odwołania zamówienia w dniu realizacji zlecenia, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 100% wartości zlecenia.

 11. Biuro Tłumaczeń Gerlang może żądać przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia. W tej sytuacji Biuro Tłumaczeń Gerlang przystępuje do pracy nad realizacją usługi na podstawie pisemnego zamówienia oraz otrzymania zaliczki na poczet zlecenia. Płatność zaliczki następuje gotówką lub przelewem na konto na podstawie zaliczkowej faktury VAT.

 12. Tłumacz ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku niesprawnej aparatury dostarczonej przez Zamawiającego.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Biura Tłumaczeń Gerlang nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Cennik usług Gerlang oraz niniejszy Regulamin nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 3. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem usługi przez Biuro Tłumaczeń Gerlang ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Gerlang za wykonanie tej usługi.

 4. Miejscem zawarcia i wykonania umowy między Biurem Tłumaczeń Gerlang a Zamawiającym jest siedziba Gerlang.

 5. Wszelkie spory między stronami co do wystąpienia wad w wykonanych przez Biuro Tłumaczeń Gerlang usługach świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Gerlang.

 6. W sporach między Gerlang a Zamawiającym stosuje się prawo polskie.

 7. W przypadku rzetelnie wykonanej usługi Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Gerlang znaku graficznego logo do celów marketingowych, o ile inne umowy nie stanowią inaczej.

 8. Zamawiający zobowiązuje się, iż nie będzie nawiązywał kontaktów handlowych w zakresie wykonywania tłumaczeń z tłumaczami wykonującymi tłumaczenie dla Zamawiającego jako pracownicy lub podwykonawcy Gerlang bez pośrednictwa Gerlang w okresie 12 miesięcy od wykonania ostatniego tłumaczenia na rzecz Zamawiającego przez Biuro Tłumaczeń Gerlang.

 9. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia Biura Tłumaczeń Gerlang przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich powstałych wskutek naruszenia przepisów prawnych przez Zamawiającego.

 10. Biuro Tłumaczeń Gerlang zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika usług. Informacje o zmianach zostaną przesłane na adres Zamawiającego za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Złożenie zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianach będzie traktowane jako akceptacja nowego regulaminu.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.